Primera – Entitats organitzadores.

L’empresa Nominalia Internet S.L. (c/ Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, Ed. B-3, 08019 Barcelona) i la Fundació puntCAT (c/ Aribau 230, 08006 Barcelona), en conjunt, l’Organització, en el marc del seu PROJECTE DE COL·LABORACIÓ 4YFN (programa de mentoring per a l’impuls d’start-ups locals dins l’àmbit del 4YFN en el marc del MWC, desenvolupat conjuntament per Nominalia i Fundació puntCAT), duran a terme el programa de mentoring per a start-ups, que culminarà amb la presentació de les noves empreses seleccionades en el DEMO DAY del 4YFN i amb la posterior assignació de 3 premis (vegeu la base quarta), segons decisió d’un jurat i d’acord amb les bases següents:

El fet de sol·licitar la participació en la promoció o programa suposa l’acceptació total d’aquestes bases. Les bases estan publicades a www.mentoringstartup.com, a www.nominalia.com/ i a www.fundacio.cat/.

L’organització es reserva el dret d’eliminar justificadament qualsevol participant que traeixi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari d’aquesta promoció/concurs, i de resoldre qualsevol qüestió que se’n derivi o s’hi relacioni.

Segona – Legitimació per a participar. Objecte.

Objectiu del projecte o programa: Sabem que a la nostra ciutat hi ha molts bons projectes, amb la capacitat de millorar la nostra vida. El nostre objectiu és ajudar els participants a fi que els seus projectes puguin créixer i siguin escalables, mitjançant un programa de mentoring que culminarà en un Demo Day el dia 23 de febrer de 2016, en l’esdeveniment 4YFN dins el marc del MWC, en el qual els participants tindran l’oportunitat de presentar el seu projecte a inversors internacionals que cerquen start-ups.

Podran participar:

 • Start-ups en la seva fase inicial, amb un producte i/o aplicació en el mercat.

 • Empreses ja constituïdes, amb un projecte emmarcat en el sector de les noves tecnologies, l’entreteniment, el comerç electrònic i el desenvolupament d’aplicacions.

 • Equips estables i constituïts.

 • I, en general, únicament start-ups (empreses i/o equips) que es corresponguin amb els criteris esmentats en els punts anteriors i ubicades a Catalunya, Andorra o d’àmbit catalanoparlant.

Tots els participants en el programa hauran de passar una preselecció. Es seleccionaran 10 participants/sol·licitants, i 10 suplents en cas que alguns dels primers 10 participants seleccionats no puguin o no vulguin participar en el programa.

candidats preseleccionats rebran oportunament un avís per correu electrònic a l’adreça que hagin indicat en el moment de presentar la sol·licitud.

L’encarregat de dur a terme la preselecció serà un jurat format per QUATRE membres: dos representants de la Fundació puntCAT i dos de NOMINALIA. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Per a participar en el programa Mentoring Start Up, cal acomplir els següents requisits:

 1. Presentar la candidatura fent ús d’algun dels canals habilitats per a aquesta finalitat.
 2. Ésser seleccionat per a participar en el programa de mentoring.
 3. Assumir el compromís de participar (i fer-ho) en, com a mínim, el 80% de les sessions de mentoring (cal participar activament en, com a mínim, 6 sessions formatives; la informació sobre les sessions estarà disponible en tot moment a www.mentoringstartup.cat).
 4. Dur a terme la presentació de l’empresa en el DEMO DAY (vegeu més informació a continuació).

No es permet la participació del personal de NOMINALIA, de la Fundació puntCAT ni de les empreses que intervenen en la realització de la promoció/programa; tampoc dels familiars en primer grau de parentiu de cap d’ells.

No és necessari realitzar cap pagament per avançat.

La base tercera descriu el calendari d’activitats.

Tots els participants tenen l’oportunitat de gaudir dels beneficis que ofereixen Nominalia i la Fundació puntCAT:

 1. Programa d’speed mentoring.

 2. Presentació de l’start-up en l’esdeveniment 4YFN dins el marc del MWC.

 3. Possible accés a finançament, inclosos possibles inversors internacionals.

 4. Un premi per a l’start-up guanyadora i dos premis per a les dues finalistes (vegeu la base quarta).

Al final de programa, aquest procés inclou un DEMO DAY (dia de presentació) dins els actes del 4YFN, durant el qual els participants podran presentar el seu projecte i, si s’escau, aconseguir finançament (el programa inclou l’entrada a l’esdeveniment).

Si, per causes de força major, fos necessari aplaçar, modificar o repetir aquesta promoció o el programa, aquest fet es notificarà mitjançant les següents pàgines web:

www.mentoringstartup.cat

www.nominalia.com

www.fundacio.cat

Per evitar dubtes, els beneficis del programa no inclouen la cobertura ni el possible reemborsament, total o parcial, de dietes, desplaçaments o qualsevol altra despesa o cost derivats de la participació en el programa dels quals s’hagin fet càrrec els participants.

Tercera – Calendari del programa

Al marge d’altres detalls inclosos en altres apartats d’aquestes bases, el calendari bàsic és el següent:

Inici del termini per a la presentació de sol·licituds d’inscripció: 1 de desembre de 2015

Fi del termini per a la presentació de sol·licituds d’inscripció: 14 de desembre de 2015

Selecció dels projectes: 15-16 de desembre de 2015

Comunicació de les start-ups seleccionades: 21 de desembre de 2015

Inici del programa de mentoring: 7-8 de gener de 2016

Demo Day: 23 de febrer de 2016

Adjudicació dels premis: 1 de març de 2016

Les inscripcions es realitzaran exclusivament a www.mentoring.cat/www.mentoring.com

Quarta – Selecció dels guanyadors. Característiques del premi.

A més de tot allò esmentat anteriorment, s’escolliran com a guanyadores dels imports indicats aquelles start-ups que, segons el criteri del jurat, siguin les millors.

Els premis són:

Un premi de 3.000 euros per a la millor start-up.

Dos premis de 500 euros cada un per a les start-ups que quedin en segon i tercer lloc.
Cinquena – Mecànica de l’elecció i obtenció del premi.

Un jurat format per QUATRE membres, dos representants de la Fundació puntCAT i dos de NOMINALIA (els mateixos responsables de la preselecció o uns altres de diferents, segons ho consideri oportú l’Organització), s’encarregarà de concedir els premis. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Ni Nominalia ni la Fundació puntCAT participaran, mitjançant la subscripció d’accions ni de cap altra forma, en cap de les start-ups participants, premiada o no.

El resultat es comunicarà als guanyadors a partir del dia 21/12/2015 per telèfon o per correu electrònic.

Els guanyadors tenen dret a renunciar al premi obtingut, però no a bescanviar-lo per un altre de diferent. En aquest cas, el jurat triarà un altre guanyador.

Els premis es lliuraran dins els 90 dies posteriors a la comunicació indicada en els paràgrafs anteriors.

Si algun dels premiats és menor d’edat o discapacitat, el seu dret a beneficiar-se del premi estarà supeditat a la prèvia autorització per escrit per part dels seus pares o tutors legals, acompanyada del D.N.I. de la persona que emet l’autorització. En qualsevol cas, el premi es lliurarà a aquesta darrera persona.

En cas que, per causa de força major, l’Organització no pugui lliurar els premis previstos, es compromet a reemplaçar-los per uns altres de característiques similars i de valor igual o superior.

Sisena – Fiscalitat.
D’acord amb la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els premis concedits per la participació en jocs, concursos, sorteigs o combinacions alternatives vinculades a la venda o promoció de bens o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a compte sempre que el valor del premi sigui superior a 300 euros.
Els premis d’aquest concurs estaran subjectes a la normativa fiscal en vigor en cada moment i a les seves disposicions de desenvolupament, de manera que, en acompliment del que aquestes estableixen, l’organització efectuarà l’ingrés a compte corresponent a cada premi lliurat, sense que aquest ingrés a compte es repercuteixi al guanyador. Actualment, s’aplica un percentatge del 21% sobre la valoració de l’objecte del sorteig.
Independentment d’això darrer, cada guanyador està obligat a acomplir les seves obligacions comptables i fiscals: cal que declari i que incorpori a la base imposable general del seu IRPF de l’exercici corresponent la valoració del premi més l’ingrés a compte que NOMINALIA i la Fundació puntCAT hagin efectuat en relació amb aquest import, d’acord amb la informació recollida en el certificat de retencions i ingressos a compte de l’IRPF que a aquest efecte NOMINALIA i la Fundació puntCAT li facilitaran.

Setena – Altres bases.

L’Organització queda eximida de tota responsabilitat en cas de mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixi el desenvolupament normal de la promoció per causes alienes a l’empresa i, especialment, per actes externs de mala fe. L’empresa organitzadora tampoc no serà responsable dels problemes de transmissió o de pèrdua de dades no imputables a ella.


Vuitena – Drets d’imatge.

Els guanyadors autoritzen l’empresa organitzadora a registrar i reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognoms, adreça i imatge en qualsevol imatge publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb aquesta promoció, en qualsevol mitjà (inclosa, amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, l’explotació mitjançant Internet i Internet per a mòbils) sense que aquestes activitats els concedeixin dret a cap mena de remuneració o benefici excepte el lliurament del premi obtingut, d’acord amb aquestes bases. La cessió inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o les imatges captades, sense limitació de temps ni de territori.

Novena – Privadesa. Protecció de dades.

En acompliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa els participants que les seves dades passaran a formar part d’un:

 • Arxiu automatitzat responsabilitat de NOMINALIA, la finalitat del qual és la gestió de clients, d’aquesta promoció i de l’enviament de comunicacions comercials de NOMINALIA i de qualsevol empresa del grup DADA relacionades amb la seva activitat, de conformitat amb l’article 21 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol sobre serveis relacionats amb la societat de la informació i el comerç electrònic. L’arxiu no tindrà com a objectiu l’activitat comercial.


La presentació del consentiment per al tractament de les dades personals per a la gestió de la promoció (inclosa la comunicació a tercers en cas de resultar guanyador) és obligatòria.

La presentació del consentiment per al tractament de les dades personals per a la recepció de comunicacions comercials és opcional.

En qualsevol cas, el titular de les dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació (drets ARCO), així com revocar el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials, enviant una carta a les seus corresponents de NOMINALIA i/o de la Fundació puntCAT (és a dir, allà on desitgi exercir els seus drets: a una o altra de les entitats, o a ambdues).

La Política de privadesa de NOMINALIA es pot consultar a http://www.nominalia.com/, a l’apartat “Política de cookies i privadesa”.

La Política de privadesa de la Fundació puntCAT es pot consultar a http://fundacio.cat/ca/avis-legal


Desena – Llei aplicable i jurisdicció.

Les bases d’aquesta promoció es regeixen per la llei espanyola.

L’organització i els participants es sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, i renuncien expressament a qualsevol altra jurisdicció que els pugui correspondre.

Barcelona, 11 de novembre de 2015